Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
OWL 2 DL

Υποσύνολο της OWL που περιορίζεται στην διασφάλιση της αποφασισιμότητας. Όλα τα δομικά στοιχεία επιτρέπονται αλλά με συγκεκριμένους περιορισμους στην χρήση τους.

OWL 2 EL

Υποσύνολο της OWL που περιορίζεται στην βελτίωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας.

OWL 2 RL

Υποσύνολο της OWL που περιορίζεται στην συμβατότητα με επεξεργαστές κανόνων.

OWL 2 QL

Υποσύνολο της OWL που περιορίζεται στην συμβατότητα με ερωτήματα βάσεων δεδομένων.

RIF

(Rule Interchange Format). Βασικό πρότυπο του Σημασιολογικού Ιστού για την διαλειτουργικότητα συστημάτων βασισμένα σε κανόνες.

Metamodeling

Μοντέλα που περιγράφουν μοντέλα, συχνά απαιτούν τον χειρισμό κλάσεων ως στιγμιότυπα.

Multipart properties

Αλυσιδωτή σύνθεση ιδιοτήτων.

Multiple Inverse Functional Properties

Μοναδική αναγνώριση στιγμιότυπου βασισμένη στο ταίριασμα τιμών πολλών ιδιοτήτων.

Pages