Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Το ΑΑΑ σλόγκαν

(Anyone can say Anything about Any topic). Ένα από τα βασικά αξιώματα του Ιστού γενικά και του Σημασιολογικού Ιστού ειδικότερα.

Ανοικτός Κόσμος/Κλειστός Κόσμος

Μια συνέπεια του ΑΑΑ σλόγκαν είναι ότι πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι καινούργιο που κάποιος μπορεί να πει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θεωρούμε ότι πάντα υπάρχει περισσότερη πληροφορία που μπορεί να γίνει γνωστή.

Μη-μοναδική ονοματοδοσία

Λόγω του ότι οι ομιλητές στον Ιστό δεν θα συντονίσουν υποχρεωτικά την χρήση ονομάτων, η ίδια οντότητα μπορεί να είναι γνωστή με περισσότερα από ένα ονόματα.

Η επιρροή δικτύου

Η ιδιότητα ενός ιστού που το κάνει να μεγαλώνει εγγενώς. Η αξία της συμμετοχής μεγαλώνει με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν ήδη συμμετάσχει, με αποτέλεσμα έναν αυξανόμενο κύκλο συμμετοχής.

Μοντελοποίηση

Κατανόηση μη οργανωμένης πληροφορίας

Τυπικότητα/Μη Τυπικότητα

Ο βαθμός στον οποίο η σημασία των εκφράσεων μιας γλώσσας μοντελοποίησης δίνεται ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο ομιλητή ή το κοινό του (ακροατές, αναγνώστες, κλπ)

Ομοιότητα και Διαφορετικότητα

Ένα θεμελιώδες θέμα του Σημασιολογικού Ιστού που ένα μοντέλο μπορεί να αναπαραστήσει

Εκφραστικότητα

Η ικανότητα μιας γλώσσας μοντελοποίησης να περιγράφει συγκεκριμένα θέματα του κόσμου. Η ποιο εκφραστική γλώσσα μπορεί να εκφράσει μια ευρύτερη ποικιλία δηλώσεων για τις οντότητες του πραγματικού κόσμου. Οι γλώσσες μοντελοποίησης του Σημασιολογικού Ιστού (RDF, RDFS, και OWL) διαφέρουν στο επίπεδο της εκφραστικότητάς τους

RDF

Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων για την κατανομή δεδομένων στον Ιστό

Τριπλέτα

Είναι η βασική δομή δεδομένων στο RDF. Μια τριπλέτα αποτελείται από το θέμα, το κατηγόρημα και το αντικείμενο

Pages