Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Annotation

Ιδιότητες της OWL που δεν συμμετέχουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι ιδιότητες διαχείρισης εκδόσεων, είναι τέτοιες ιδιότητες.

Contradiction

Με βάση τα προηγμένα δομικά στοιχεία της OWL, μπορεί ένα μοντέλο να ορίσει μια ασυνέπεια—δηλαδή το μοντέλο να είναι λογικά ασυνεπές.

Data.gov

Έργο για την δημιουργία των Αμερικανικών κυβερνητικών δεδομένων εξόδων σε μορφή RDF.

DatatypeProperty

Η ιδιότητα έχει κάποια τιμή από τύπο δεδομένων ως αντικείμενο

equivalentClass

Τα μέλη της μιας κλάσης είναι και μέλη της άλλης

equivalentProperty

Συσχετίσεις που ισχύουν για μια ιδιότητα ισχύουν και για την άλλη.

foaf

Χώρος ονομάτων για σύστημα αναπαράστασης πληροφορίας κοινωνικής δικτύωσης. Συντομογραφία του “friend of a friend.”

FunctionalProperty

Μόνο μια τιμή επιτρέπεται ως αντικείμενο για κάθε πόρο-θέμα

InverseFunctionalProperty

Μόνο μια τιμή επιτρέπεται ως θέμα για κάθε πόρο-αντικείμενο

inverseOf

καθορίζει την αντιστροφή αντικειμένου και θέματος τριπλέτας.

Pages