Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
owl:differentFrom

Καθορίζει ότι ένα στιγμιότυπο δεν είναι owl:sameAs με κάποιο άλλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν εξάγονται συμπεράσματα βάσει πολλαπλοτήτων.

owl:disjointWith

Καθορίζει ότι δύο κλάσεις δεν μπορούν να μοιράζονται ένα μέλος. Συνήθως χρησιμοποιείται και ως συντομογραφία του owl:differentFrom.

owl:cardinality, owl:minCardinality, owl:maxCardinality

Η πολλαπλότητα καθορίζει τον περιορισμούς στον αριθμό των διαφορετικών τιμών μιας ιδιότητας. Όταν συνδυάζεται με τα owl:oneOf, owl:differentFrom, owl:disjointWith, κλπ μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον αριθμό τιμών μιας ιδιότητας.

Contradiction

Με βάση τα προηγμένα δομικά στοιχεία της OWL, μπορεί ένα μοντέλο να ορίσει μια ασυνέπεια—δηλαδή το μοντέλο να είναι λογικά ασυνεπές.

Satisfiability (unsatisfiability)

Με βάση τα προηγμένα δομικά στοιχεία της OWL, είναι δυνατό να συμπεράνουμε ότι μια κλάση δεν έχει μέλη, ώστε αυτή να είναι μη-ικανοποιήσιμη.

owl:imports

Επιτρέπει σε μια οντολογία να αναφερθεί ρητά σε μια άλλη. Οι τριπλέτες από την “εισαγώμενη” οντολογία είναι διαθέσιμες για εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως και οι τριπλέτες της “φιλοξενούσας” οντολογίας.

Versioning

Η OWL παρέχει ένα αριθμό πόρων για τον εντοπισμό αλλαγών στις εκδόσεις μοντέλων και εξαρτήσεων μεταξύ αυτών.

Annotation

Ιδιότητες της OWL που δεν συμμετέχουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι ιδιότητες διαχείρισης εκδόσεων, είναι τέτοιες ιδιότητες.

Σχεδιαστικά πρότυπα οντολογιών

Επαναλαμβανόμενα ιδιώματα μοντελοποίησης που παρέχουν συνέπια ια πληρότητα σε ένα μεγάλο μοντέλο.

OWL

(Web Ontology Language) Γλώσσα Οντολογιών του Ιστού, περιλαμβάνοντας όλα τα δομικά στοιχεία σε αυτό το βιβλίο και περισσότερα.

Pages