Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
RDFa και GRDDL

Προτεινόμενα πρότυπα για την κωδικοποίηση και την ανάκτηση μετα-δεδομένων RDF από σελίδες HTML.

rdfs:comment

Πληροφορία για τους αναγνώστες του μοντέλου – δεν υπάρχει σημασιολογία

rdfs:domain

Το θέμα μιας τριπλέτας κατηγοριοποιείται στο πεδίο ορισμού που δηλώνεται για το κατηγόρημα.

rdfs:label

ονόματα προς εκτύπωση – δεν υπάρχει σημασιολογία

rdfs:range

Το αντικείμενο μιας τριπλέτας κατηγοριοποιείται στο πεδίο τιμών που δηλώνεται για το κατηγόρημα.

rdfs:subClassOf

Σχέση μεταξύ κλάσεων, όπου τα μέλη της υπο-κλάσης είναι επίσης μέλη της υπερ-κλάσης.

rdfs:subPropertyOf

Σχέση μεταξύ ιδιοτήτων, όπου τα ζεύγη που συσχετίζονται με την υπο-ιδιότητα συσχετίζονται επίσης και με τη υπερ-ιδιότητα.

RIF

(Rule Interchange Format). Βασικό πρότυπο του Σημασιολογικού Ιστού για την διαλειτουργικότητα συστημάτων βασισμένα σε κανόνες.

sameAs

Όλες οι δηλώσεις για το ένα στιγμιότυπο ισχύουν και για το άλλο.

Satisfiability (unsatisfiability)

Με βάση τα προηγμένα δομικά στοιχεία της OWL, είναι δυνατό να συμπεράνουμε ότι μια κλάση δεν έχει μέλη, ώστε αυτή να είναι μη-ικανοποιήσιμη.

Pages