Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
equivalentClass

Τα μέλη της μιας κλάσης είναι και μέλη της άλλης

equivalentProperty

Συσχετίσεις που ισχύουν για μια ιδιότητα ισχύουν και για την άλλη.

sameAs

Όλες οι δηλώσεις για το ένα στιγμιότυπο ισχύουν και για το άλλο.

inverseOf

καθορίζει την αντιστροφή αντικειμένου και θέματος τριπλέτας.

TransitiveProperty

Αλυσίδες συσχετίσεων συνάγουν μια απλή συσχέτιση

SymmetricProperty

Μια ιδιότητα που είναι αντίστροφη του εαυτού της

FunctionalProperty

Μόνο μια τιμή επιτρέπεται ως αντικείμενο για κάθε πόρο-θέμα

InverseFunctionalProperty

Μόνο μια τιμή επιτρέπεται ως θέμα για κάθε πόρο-αντικείμενο

ObjectProperty

Η ιδιότητα έχει κάποια οντότητα / στιγμιότυπο ως αντικείμενο

DatatypeProperty

Η ιδιότητα έχει κάποια τιμή από τύπο δεδομένων ως αντικείμενο

Pages