Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
owl:Restriction

Το δομικό στοιχείο της OWL που περιγράφει κλάσεις περιορίζοντας τις επιτρεπτές τιμές για συγκεκριμένες ιδιότητες.

owl:hasValue

Ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται σε μια μοναδική τιμή για μια ιδιότητα.

owl:someValuesFrom

Ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται σε ένα σύνολο από το οποίο πρέπει να προέλθει κάποια τιμή για μια ιδιότητα.

owl:allValuesFrom

Ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται σε ένα σύνολο από το οποίο πρέπει να προέλθουν όλες οι τιμές για μια ιδιότητα.

owl:onProperty

Ένας δεσμός από έναν περιορισμό στην ιδιότητα που αυτός περιορίζει.

Data.gov

Έργο για την δημιουργία των Αμερικανικών κυβερνητικών δεδομένων εξόδων σε μορφή RDF.

foaf

Χώρος ονομάτων για σύστημα αναπαράστασης πληροφορίας κοινωνικής δικτύωσης. Συντομογραφία του “friend of a friend.”

Meta-modeling

Γενικά μιλώντας, η τέχνη της κατασκευής ενός μοντέλου που περιγράφει άλλο μοντέλο. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η πρακτική της αναπαράστασης μιας κλάσης ως στιγμιότυπο μιας άλλης κλάσης. Το FOAF το κάνει αυτό ρητά με την ιδιότητα foaf:membershipClass που συνδέει ένα στιγμιότυπο τύπου foaf:Group με την κλάση όλων των μελλών του γκρουπ.

RDFa

Ένα σύστημα για την ενσωμάτωση δεδομένων RDF μέσα σε μια ιστοσελίδα

OGP

Το Open Graph Protocol που επιτρέπει στους χρήστες του Facebook να συνδέονται με σελίδες εκτός του Facebook.

Pages