Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
SPARQL

Η πρότυπη γλώσσα ερωτήσεων για το RDF.

SPARQL τελικό σημείο

Οποιαδήποτε εφαρμογή που μπορεί να απαντήσει ερωτήσεις , ιδιαίτερα αν η κωδικοποίηση της πληροφορίας δεν είναι σε RDF.

SymmetricProperty

Μια ιδιότητα που είναι αντίστροφη του εαυτού της

TransitiveProperty

Αλυσίδες συσχετίσεων συνάγουν μια απλή συσχέτιση

Versioning

Η OWL παρέχει ένα αριθμό πόρων για τον εντοπισμό αλλαγών στις εκδόσεις μοντέλων και εξαρτήσεων μεταξύ αυτών.

Ανοικτός Κόσμος/Κλειστός Κόσμος

Μια συνέπεια του ΑΑΑ σλόγκαν είναι ότι πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι καινούργιο που κάποιος μπορεί να πει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θεωρούμε ότι πάντα υπάρχει περισσότερη πληροφορία που μπορεί να γίνει γνωστή.

Αποθήκη RDF

Μια βάση δεδομένων σε RDF. Μια από τις βασικές της λειτουργίες είναι να συγχωνεύει RDF αποθήκες.

Γράφος

Γραφική αναπαράσταση των RDF δεδομένων με κόμβους και ακμές

Δηλωμένες τριπλέτες

Οι τριπλέτες ενός γράφου που παρασχέθηκαν από μια πηγή δεδομένων.

Διεπαφή εφαρμογής

Το τμήμα της εφαρμογής που χρησιμοποιεί το περιεχόμενο μιας RDF αποθήκης στην επικοινωνία με το χρήστη.

Pages