Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Συντακτικός αναλυτής / διαδικασία αποτύπωσης RDF σε σειριακή μορφή

ένα συστατικό συστήματος για την ανάγνωση και την εγγραφή RDF σε μια ή διάφορες μορφές.

Αποθήκη RDF

Μια βάση δεδομένων σε RDF. Μια από τις βασικές της λειτουργίες είναι να συγχωνεύει RDF αποθήκες.

RDF Μηχανή ερωτήσεων

Παρέχει την πρόσβαση στην αποθήκη RDF όπως μια μηχανή ερωτήσεων παρέχει πρόσβαση σε μια σχεσιακή αποθήκη.

SPARQL

Η πρότυπη γλώσσα ερωτήσεων για το RDF.

SPARQL τελικό σημείο

Οποιαδήποτε εφαρμογή που μπορεί να απαντήσει ερωτήσεις , ιδιαίτερα αν η κωδικοποίηση της πληροφορίας δεν είναι σε RDF.

Διεπαφή εφαρμογής

Το τμήμα της εφαρμογής που χρησιμοποιεί το περιεχόμενο μιας RDF αποθήκης στην επικοινωνία με το χρήστη.

Εξαγωγέας

Το εργαλείο που εξάγει RDF πληροφορία από σελίδες ιστού.

Μετατροπέας

Εργαλείο που μετατρέπει δεδομένα από οποιαδήποτε μορφή (π.χ. πίνακες) σε RDF.

RDFa και GRDDL

Προτεινόμενα πρότυπα για την κωδικοποίηση και την ανάκτηση μετα-δεδομένων RDF από σελίδες HTML.

Συμπερασμός

Η διαδικασία με την οποία νέες τριπλέτες συστηματικά προστίθενται σε ένα γράφο βάσει προτύπων κανόνων που εφαρμόζονται σε υπάρχουσες τριπλέτες.

Pages