Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
OWL 2 EL

Υποσύνολο της OWL που περιορίζεται στην βελτίωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας.

OWL 2 QL

Υποσύνολο της OWL που περιορίζεται στην συμβατότητα με ερωτήματα βάσεων δεδομένων.

OWL 2 RL

Υποσύνολο της OWL που περιορίζεται στην συμβατότητα με επεξεργαστές κανόνων.

owl:allValuesFrom

Ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται σε ένα σύνολο από το οποίο πρέπει να προέλθουν όλες οι τιμές για μια ιδιότητα.

owl:cardinality, owl:minCardinality, owl:maxCardinality

Η πολλαπλότητα καθορίζει τον περιορισμούς στον αριθμό των διαφορετικών τιμών μιας ιδιότητας. Όταν συνδυάζεται με τα owl:oneOf, owl:differentFrom, owl:disjointWith, κλπ μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον αριθμό τιμών μιας ιδιότητας.

owl:differentFrom

Καθορίζει ότι ένα στιγμιότυπο δεν είναι owl:sameAs με κάποιο άλλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν εξάγονται συμπεράσματα βάσει πολλαπλοτήτων.

owl:disjointWith

Καθορίζει ότι δύο κλάσεις δεν μπορούν να μοιράζονται ένα μέλος. Συνήθως χρησιμοποιείται και ως συντομογραφία του owl:differentFrom.

owl:hasValue

Ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται σε μια μοναδική τιμή για μια ιδιότητα.

owl:imports

Επιτρέπει σε μια οντολογία να αναφερθεί ρητά σε μια άλλη. Οι τριπλέτες από την “εισαγώμενη” οντολογία είναι διαθέσιμες για εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως και οι τριπλέτες της “φιλοξενούσας” οντολογίας.

owl:oneOf

Καθορίζει ότι μια κλάση απαρτίζεται μόνο από μια λίστα μελών.

Pages