Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Δηλωμένες τριπλέτες

Οι τριπλέτες ενός γράφου που παρασχέθηκαν από μια πηγή δεδομένων.

Συναγόμενες τριπλέτες

Οι τριπλέτες που προστέθηκαν σε ένα μοντέλο βάσει εφαρμογής συστηματικών προτύπων συμπερασμού.

Μηχανισμός Συμπερασμού

Ένα πρόγραμμα λογισμικού που διενεργεί το συμπερασμό σύμφωνα με τους κανόνες συμπερασμού. Συνήθως ενσωματώνεται σε ένα μηχανισμό ερωτήσεων.

rdfs:subClassOf

Σχέση μεταξύ κλάσεων, όπου τα μέλη της υπο-κλάσης είναι επίσης μέλη της υπερ-κλάσης.

rdfs:subPropertyOf

Σχέση μεταξύ ιδιοτήτων, όπου τα ζεύγη που συσχετίζονται με την υπο-ιδιότητα συσχετίζονται επίσης και με τη υπερ-ιδιότητα.

Λογικοί Τελεστές (Ένωσης, τομής κλπ) στην RDFS

Τα δομικά στοιχεία της RDFS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση συγκεκριμένων λογικών συνδυασμών συνόλων.

rdfs:domain

Το θέμα μιας τριπλέτας κατηγοριοποιείται στο πεδίο ορισμού που δηλώνεται για το κατηγόρημα.

rdfs:range

Το αντικείμενο μιας τριπλέτας κατηγοριοποιείται στο πεδίο τιμών που δηλώνεται για το κατηγόρημα.

rdfs:label

ονόματα προς εκτύπωση – δεν υπάρχει σημασιολογία

rdfs:comment

Πληροφορία για τους αναγνώστες του μοντέλου – δεν υπάρχει σημασιολογία

Pages