Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
owl:onProperty

Ένας δεσμός από έναν περιορισμό στην ιδιότητα που αυτός περιορίζει.

owl:Restriction

Το δομικό στοιχείο της OWL που περιγράφει κλάσεις περιορίζοντας τις επιτρεπτές τιμές για συγκεκριμένες ιδιότητες.

owl:someValuesFrom

Ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται σε ένα σύνολο από το οποίο πρέπει να προέλθει κάποια τιμή για μια ιδιότητα.

owl:unionOf, owl:intersectionOf, owl:complementOf

Βασικό σύνολο τελεστών που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια κλάση. Ο καθένας από αυτούς χρησιμοποιείται για τον ορισμό μιας νέας κλάσης εφαρμόζοντας τον τελεστή σε μια ή πρισσότερες κλάσεις που έχουν ήδη οριστεί.

Qname

Μια συντομογραφία των URI που αποτελείται από ένα αναγνωριστικό του χώρου ονομάτων και ένα όνομα, χωρισμενα με ένα «:»

RDF

Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων για την κατανομή δεδομένων στον Ιστό

RDF Μηχανή ερωτήσεων

Παρέχει την πρόσβαση στην αποθήκη RDF όπως μια μηχανή ερωτήσεων παρέχει πρόσβαση σε μια σχεσιακή αποθήκη.

rdf:Property

Ο τύπος μιας ιδιότητας στο RDF

rdf:type

Η σχέση που ισχύει μεταξύ ενός στιγμιοτύπου και του τύπου του

RDFa

Ένα σύστημα για την ενσωμάτωση δεδομένων RDF μέσα σε μια ιστοσελίδα

Pages