Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
A-Box Reasoning συλλογιστική βάσης στιγμιοτύπων
Abbreviations συντομογραφίες
Abuse (in model repr.) Κατάχρηση
Alignment Αντιστοίχιση
Ambiguity αμφισημεία
Angle brackets τετράγωνες/τρίγωνες παρενθέσεις
Annotations επισημάνσεις
Asserted triples δηλωμένες τριπλέτες
Attribute tags ετικέτες ιδιοτήτων
Blank nodes Κενοί κόμβοι

Pages