ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αρχιτεκτονική Εφαρμογών του Σημασιολογικού Ιστού

Τα συστατικά συστημάτων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό (συντακτικοί αναλυτές, εξαγωγείς, μετατροπείς σε σειρά, αποθήκες και μηχανές ερωτήσεων) δεν είναι σημασιολογικά μοντέλα, αλλά αξιοποιούν σημασιολογικά μοντέλα. Ακόμα και η πληροφορία που αναπαρίσταται σε RDF δεν είναι απαραίτητα ένα σημασιολογικό μοντέλο. Αυτά είναι τα στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία και τη χρήση ενός σημασιολογικού μοντέλου. Το μοντέλο αναπαρίσταται σύμφωνα με το RDF. Όπως θα δούμε, γλώσσες σημασιολογικής μοντελοποίησης, όπως το RDFS και η OWL, χτίζονται εξ ολοκλήρου σε RDF και μπορούν να ομοσπονδοποιηθούν όπως όλα τα RDF δεδομένα.

Πού τοποθετούνται τα σημασιολογικά δεδομένα στην αρχιτεκτονική εφαρμογής της εικόνας 4-5; Καθώς τα δεδομένα εκφράζονται σε RDF, θα αποθηκευτούν στην αποθήκη RDF, μαζί με όλα τα υπόλοιπα δεδομένα. Αλλά τα σημασιολογικά μοντέλα δεν είναι απλώς και μόνο μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν για την απάντηση μιας ερώτησης. Τα σημασιολογικά μοντέλα είναι μετα-δεδομένα, που βοηθούν στην οργάνωση των δεδομένων. Όταν πληροφορίες από διάφορες πηγές ομοσπονδοποιούνται, το μοντέλο RDF μας επιτρέπει να παριστούμε όλα τα δεδομένα με ένα ενιαίο, ομοιογενή τρόπο. Αλλά δεν προσφέρει κάτι για την επίλυση διαφορών μεταξύ των πηγών πληροφορίας. Ο όρος “γάμος” είναι ο ίδιος σε κάποιες πηγές, οι έννοιες του συγγραφέα κειμένων και του “συγγραφέα τραγουδιών” είναι οι ίδιες (μπορούν να ενοποιηθούν σε μια διαδικασία συγχώνευσης); Τα σημασιολογικά μοντέλα δίνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, ενεργώντας ως συνεκτικό στοιχείο μεταξύ διαφορετικών, ομόσπονδων πηγών δεδομένων , ώστε να τις “ταιριάξουμε” καλύτερα.

Όπως θα μπορούσε οποιοσδήποτε να πει οτιδήποτε για οποιοδήποτε θέμα, έτσι και ο οποιοσδήποτε μπορεί να πει οτιδήποτε για ένα μοντέλο, και οποιοσδήποτε μπορεί να συνδράμει στον ορισμό και την απεικόνιση μεταξύ διαφορετικών πηγών. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όχι μόνο μια ομόσπονδη, βασισμένη σε RDF σημασιολογική εφαρμογή αντλεί πληροφορία από πολλαπλές πηγές, αλλά μπορεί επίσης να συνδυάσει αυτή την πληροφορία. Συνεπώς, ο σημασιολογικός ιστός είναι ένας ιστός νοήματος, με πολλαπλές πηγές να περιγράφουν τι σημαίνει η πληροφορία στον ιστό.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ/ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RDF ΣΕ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
  • ΑΠΟΘΗΚΗ RDF
  • ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  • ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.