ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: RDF και Εξαγωγή Συμπερασμάτων

Το RDF παρέχει ένα συνεπή τρόπο αναπαράστασης δεδομένων, τέτοιο ώστε η πληροφορία από πολλαπλές πηγές να συνενώνεται – συσσωματώνεται και να χρησιμοποιείται σαν να προερχόταν από μια πηγή. Όμως, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα, εμφανίζονται οι διαφορές σε αυτές τις πηγές. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να μπορούμε να γράψουμε ένα απλό ερώτημα που μπορεί να ανακτήσει δεδομένα από όλες τις συσσωματωμένες πηγές δεδομένων.

Η προσέγγιση του σημασιολογικού ιστού στο πρόβλημα αυτό αφορά στη χρήση μιας γλώσσας μοντελοποίησης στην οποία οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών πηγών μπορεί να περιγραφεί. Το νόημα της γλώσσας αυτής καθορίζεται από το συμπερασμό. Το νόημα ενός δομικού στοιχείου μοντελοποίησης δίνεται από τα πρότυπα συμπερασμού που το χρησιμοποιούν. Η συσσωμάτωση πληροφορίας επιτυγχάνεται με τη διενέργεια συμπερασμού πριν ή κατά την απάντηση κάθε ερώτησης. Η απάντηση σε μια ερώτηση επιστρέφει όχι μόνο τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί εξ’ αρχής αλλά και αυτά που έχουν εξαχθεί ως συμπεράσματα από τη διαδικασία συμπερασμού. Τα τελευταία μπορεί να οφείλουν την ύπαρξή τους σε περισσότερες των μια πηγών πληροφορίας.

Έχουμε δει πως ακόμα και ένας πολύ απλός μηχανισμός συμπερασμού μπορεί να είναι πολύτιμος στη συσσωμάτωση δεδομένων. Αλλά ακριβώς, τι είδους συμπερασματολογία απαιτείται; Δεν υπάρχει μια, μοναδική και καθολική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού αναγνωρίζουν διάφορους τρόπους εξαγωγής συμπερασμάτων, στοχεύοντας σε διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων συσσωμάτωσης στο σημασιολογικό ιστό.

Στα ακόλουθα κεφάλαια, θα εξετάσουμε τρείς τρόπους συμπερασμού. Αυτοί διαφέρουν μόνο στους ιδιαίτερους συμπερασμούς που κάθε γλώσσα επιτρέπει. Το RDFS (Κεφάλαιο 6) είναι μια πρόταση που ορίστηκε και συντηρείται από τον W3C. Λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα μικρό σύνολο κανόνων συμπερασμού που αφορούν στις σχέσεις κλάσεων με υποκλάσεις και κλάσεων με ιδιότητες. Το RDFS-PLUS (κεφάλαιο 7) είναι ένας τρόπος που έχουμε ορίσει για το βιβλίο αυτό. Έχουμε βρει ένα ιδιαίτερο σύνολο κανόνων συμπερασμού που είναι χρήσιμο παιδαγωγικά (ως μια εισαγωγή στα πολύπλοκα πρότυπα συμπερασμού της OWL) και πρακτικό (ως ένα χρήσιμο εργαλείο συσσωμάτωσης). Το RDFS-PLUS χρησιμοποιεί το RDFS και καθορίζει περιορισμούς στις ιδιότητες και την έννοια της ισότητας. Η OWL (Κεφάλαια 9 και 10) είναι μια πρόταση του W3C, που περιέχει περαιτέρω κανόνες για την περιγραφή κλάσεων βάσει επιτρεπόμενων τιμών στις ιδιότητες. Όλα αυτά τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού χρησιμοποιούν την έννοια του συμπερασμού για την περιγραφή του νοήματος (σημασίας) ενός μοντέλου. Διαφέρουν στο συμπερασμό που υποστηρίζουν.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟ
  • ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ;

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.