ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σημασιολογική Μοντελοποίηση

Ο Σημασιολογικός Ιστός, ακριβώς όπως ο ιστός εγγράφων που προηγήθηκε, βασίζεται σε κάποιες θεμελιώδεις έννοιες διαμοιρασμού πληροφορίας. Αυτές οι ιδέες – το ΑΑΑ σλόγκαν, η υπόθεση ανοικτού κόσμου, και η υπόθεση μη μοναδικής ονομασίας – φροντίζουν για ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί το μοίρασμα της πληροφορίας και στο οποίο είναι πιθανή η επιρροή δικτύου για συνέργια στην γνώση. Αυτό όμως το πρότυπο συλλογής πληροφορίας δημιουργεί ένα χαοτικό σκηνικό γεμάτο σύγχυση, διαφωνία και συγκρούσεις. Πως μπορεί η υποδομή του Ιστού να υποστηρίξει την ανάπτυξη από αυτή την χαοτική κατάσταση σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διαμοιρασμό πληροφορίας και συνεργασίας;

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή βρίσκεται στην μοντελοποίηση. Η μοντελοποίηση είναι η διαδικασία της οργάνωσης της πληροφορίας για χρήση της από κοινότητες. Η μοντελοποίηση υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία με τρεις τρόπους: Παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας για ανθρώπινη επικοινωνία, παρέχει ένα μέσο για την επεξήγηση συμπερασμάτων, και παρέχει μια δομή για την διαχείριση διαφορετικών απόψεων. Στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού, η μοντελοποίηση είναι μια συνεχής διαδικασία. Οποιαδήποτε στιγμή, κάποια γνώση θα δομηθεί και θα γίνει κατανοητή. Οι δομές (τα μοντέλα) μπορούν να αναπαρασταθούν με τις γλώσσες μοντελοποίησης του Σημασιολογικού Ιστού. Την ίδια στιγμή, κάποια άλλη γνώση θα βρίσκεται στην χαοτική κατάσταση, όπου ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του διαφορετικά. Και τυπικά, καθώς διαφορετικοί άνθρωποι παρέχουν την γνώμη τους για οποιοδήποτε θέμα, ο Ιστός θα περιέχει ταυτόχρονα οργανωμένη και μη οργανωμένη γνώση για τα ίδια θέματα. Η ενέργεια της μοντελοποίησης είναι ενέργεια της απόσταξης κοινόχρηστης γνώσης μέσα από ένα χαοτικό «χάλι» πληροφοριών.

Τα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζουν κάθε μια από τις γλώσσες μοντελοποίησης του Σημασιολογικού Ιστού και διαφωτίζουν το πως αυτές προσεγγίζουν τις προκλήσεις της μοντελοποίησης για τις ανάγκες του Σημασιολογικού Ιστού. Για κάθε γλώσσα μοντελοποίησης – RDF, RDFS, και OWL – θα περιγράψουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες, με συγκεκριμένα παραδείγματα της κάθε γλώσσας-προτύπου σε χρήση.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Μοντελοποίηση για Ανθρώπινη Επικοινωνία
  • Επεξήγηση και Πρόβλεψη
  • Διαμεσολάβηση στη Διαφοροποίηση
  • Εκφραστικότητα στη Μοντελοποίηση

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.