ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Βασική OWL

Μια λειτουργία-κλειδί της OWL είναι η ικανότητα να ορίζει κλάσεις περιορισμού. Οι ανώνυμες κλάσεις ορίζονται με βάση τους περιορισμούς στις τιμές συγκεκριμένων ιδιοτήτων των κλάσεων. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον μηχανισμό, η OWL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μοντελοποιήσει καταστάσεις στις οποίες τα μέλης μιας συγκεκριμένης κλάσης πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, που υπακούουν σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Στο RDFS, οι περιορισμοί πεδίου και εύρους τιμών επιτρέπουν να εξάγουμε συμπεράσματα για όλα τα μέλη μιας κλάσης (όπως το playsFor συσχετίζει ένα παίκτη του μπέιζμπολ με μια ομάδα). Στην OWL, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει προτάσεις περιορισμών για να διαφοροποιήσει την περίπτωση που κάτι εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη μιας κλάσης ή σε ορισμένα, και πιο σημαντικά, να επιμένει σε συγκεκριμένη τιμή για συγκεκριμένη ιδιότητα για όλα τα μέλη μιας κλάσης.

Όταν οι περιορισμοί χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με δομικά στοιχεία του RDFS, ειδικά τα rdfs:subPropertyOf και rdfs:subClassOf, και όταν συνδέονται διαδοχικά το ένα με το άλλο (περιορισμοί με αναφορά σε άλλους περιορισμούς), μπορούν να μοντελοποιήσουν πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ ιδιοτήτων, κλάσεων, και στιγμιότυπων. Το πλεονέκτημα της μοντελοποίησης με αυτό τον τροπο είναι (έναντι του μη τυπικού ορισμού) είναι ότι η αλληλεπίδραση πολλαπλών ορισμών μπορεί να τύχει αυτόματης επεξεργασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων.

Η OWL παρέχει επίσης και άλλα ήδη περιορισμών που μπορούν να εφαρμοστούν στα μέλη μιας κλάσης χρησιμοποιώντας άλλες μορφές του περιορισμού onProperty. Συζητάμε για αυτούς στο επόμενο κεφάλαιο.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Περιορισμοί
  • Σημαντικές Προκλήσεις
  • Μεταφορά Σχέσης σε FOAF
  • Εναλλακτικές Περιγραφές Περιορισμών

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.