Μη-μοναδική ονοματοδοσία

Λόγω του ότι οι ομιλητές στον Ιστό δεν θα συντονίσουν υποχρεωτικά την χρήση ονομάτων, η ίδια οντότητα μπορεί να είναι γνωστή με περισσότερα από ένα ονόματα.

Subscribe to RSS - Μη-μοναδική ονοματοδοσία