Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Reasoning Συλλογιστική
Redundancy (in models) πλεονασμός (στα μοντέλα)
Referential Semantics Αναφορική Σημασιολογία
Reification Υποστασιοποίηση
Relative cardinalities σχετικές πολλαπλότητες
Resource Description Framework Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων
Resources πόροι
Sameness Ομοιότητα
Semantics σημασιολογία
Semiotics Σημειολογία

Pages