Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Network effect δικτυακό φαινόμενο/αποτέλεσμα
Nonunique Naming assumption Υπόθεση μη μοναδικότητας ονομάτων
Open world assumption Υπόθεση ανοικτού κόσμου
Openness ανοικτότητα
Parser συντακτικός αναλυτής κειμένου
Predicates, in triples κατηγόρημα
Properties ιδιότητες
Provenance προέλευση
Qualified cardinalities ποιοτικά προσδιορισμένες πολλαπλότητες
Query language γλώσσα ερωτημάτων

Pages