Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Logical definition λογικός ορισμός
Mapping απεικόνιση
Meaning νόημα
Mediating διαμεσολάβηση
Merging Συγχώνευση
Metadata μεταδεδομένα
Metamodeling μετα-μοντελοποίηση
Microformats μικρό-τυποι
Multiple inheritance πολλαπλή κληρονομικότητα
Narrower terms ειδικότεροι όροι

Pages