Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Inferencing Συμπερασμός
Inferred triples συνεπαγόμενες τριπλέτες
Insightful names ονόματα με νόημα
Instances στιγμιότυπα
Integration συσσωμάτωση
Interoperability διαλειτουργικότητα
Interpretation (in models) ερμηνεία (στα μοντέλα)
Inverse property αντίστροφη ιδιότητα
Legacy data παγιωμένα δεδομένα
Local restriction of ranges τοπικός περιορισμός συνόλων τιμών

Pages