Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Explicit reification ρητή υποστασιοποίηση
Federated graphs ομόσπονδοι γράφοι
Formalism τυποποίηση
Formality τυπικότητα
Functional properties συναρτησιακές ιδιότητες
Global καθολικός
Higher-order relationships, in RDF Σχέσεις ανωτέρου βαθμού
Inconsistent Information ασυνεπής πληροφορία
Individuals στιγμιότυπα
Inference engines μηχανές συμπερασμού

Pages