Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Database-backed web portal πύλη ιστού υποστηριζόμενη από βάση δεδομένων
De-reference κατάργηση παραπομπής/αναφοράς
Deception απάτη
Decidability αποφασισιμότητα
Default namespaces προκαθορισμένοι χώροι ονομάτων
Deserialization αναδόμηση από σειριακό αρχείο
Design patterns σχεδιαστικά πρότυπα
Directed graphs κατευθυνόμενοι γράφοι
Domains γνωστικά πεδία
Endpoint, in SPARQL τελικό σημείο

Pages