Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Complements συμπλήρωμα
Complements set συμπλήρωμα συνόλου
Composition (in OWL) Σύνθεση
Conceptualization εννοιολογική μορφοποίηση
Conclusions συμπεράσματα
Content περιεχόμενο
Context πλαίσιο
Data Distribution κατανομή δεδομένων
Data federation ομοσπονδία δεδομένων (δημιουργία)
Data integration ενοποίηση δεδομένων

Pages