Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Classes - inferences for συμπεράσματα /συμπερασμοί για
Classes - membership ιδιότητα του “ανήκειν”
Classes - objectification αντικειμενοποίηση
Classes - reasoning with συλλογιστική με
Classes - unsatisfiable μη ικανοποιήσιμος
Close World Κλειστός Κόσμος
Commonality κοινά στοιχεία
Community tagging συλλογική απόδοση ετικετών
Competency questions ερωτήσεις επάρκειας
Complement subclasses συμπλήρωμα υποκλάσεων

Pages