Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Serialization αποτύπωση σε σειριακή μορφή
Terminology reconciliation εναρμόνιση ορολογίας
Triple store αποθήκες τριπλετών
Triples τριπλέτες
Unification variables μεταβλητές ενοποίησης
Uniform Resource Identifiers Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων

Pages