Λίστα όρων που έχουν αποδοθεί στην ελληνική

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Braces αγκύλες
Broader term ευρύτερος όρος
Business Reference Model Μοντέλο Αναφοράς Επιχείρησης
Cardinalities Πολλαπλότητες
Categorization κατηγοριοποίηση
Cells κελιά
Class Exclusivity fallacy σφάλμα αποκλειστικότητας κλάσης
Classes - equivalent ισοδύναμες
Classes - extensions εκτατικές/ σύνολο μελών
Classes - identifiers αναγνωριστικά

Pages