ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθ. Γεώργιος Βούρος
η-ταχ: georgev@unipi.gr
τηλ: 210 4142552

Συμβουλευτείτε στην ιστοσελίδα μου
http://ai-group.ds.unipi.gr/georgev/node/213
τις απαιτήσεις εκπόνησης πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών.

=========================================
Πέρα των παρακάτω προτεινόμενων θεμάτων, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής στο Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, αρχικά επικοινωνήστε μαζί μου
=========================================

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Χρήση μεθόδων συνεργατικής ενισχυτικής μάθησης για την κατανεμημένη επίλυση προβλημάτων περιορισμών .

Η κατανεμημένη επίλυση προβλημάτων περιορισμών είναι μια ενδιαφέρουσα ερευνητική περιοχή των πολυ-πρακτορικών συστημάτων. Γενικά το πρόβλημα έχει υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα. Για το λόγο αυτό εχουν αναπτυχθεί πλήρεις και προσεγγιστικοί αλγόριθμοι με διάφορες ιδιότητες και συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο της πτυχιακής αυτής θα εξετάσουμε τη χρήση μεθόδων ενισχυτικής μάθησης για την επίλυση προβλημάτων με πολλούς και ίσως αντικροούμενους περιορισμούς (π.χ. για τη επίλυση ενός προβλήματος εύρεσης κοινού τόπου, ημέρας και ώρας συνάντησης). Οι πράκτορες έχουν διάφορες προτιμήσεις και αναπτύσουν στρατηγικές για την επίλυση των περιορισμών με τους άλλους πράκτορες. Οι στρατηγικές αυτές μπορεί να αφορούν τον τρόπο ανάθεσης τιμών στις μεταβλητές του προβλήματος κ.ά. Καθώς επιλύουν το πρόβλημα μαθαίνουν την «αξία» των στρατηγικών αυτών, με βάση και τη συμπεριφορά των άλλων πρακτόρων. Με αυτό τον τρόπο προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στην επίλυση του προβλήματος.
Ο αλγόριθμος που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να συγκριθεί με 2 αλγορίθμους κατανεμημένης επίλυσης περιορισμών: ένα πλήρη (π.χ. ADOPT) και ένα προσεγγιστικό (π.χ. DSA).
Αρχικά θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά των πρακτόρων σε στατικά περιβάλλοντα, και αργότερα (αν υπάρχει χρόνος) ,για δυναμικά περιβάλλοντα όπου ο αριθμός των πρακτόρων, οι προτιμήσεις τους, ή και οι περιορισμοί που θέτουν μπορούν να αλλάζουν

2. Υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμου κατάτμησης οντολογιών.

Οι οντολογίες είναι τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού. Είναι ρητές, τυπικές και συμφωνημένες αναπαραστάσεις εννοιών και σχέσεων μεταξύ οντοτήτων για ένα πεδίο γνώσης.
Ο στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ανάπτυξη αλγορίθμου για την κατάτμηση οντολογιών με αποτελεσματικό τρόπο.

Διαφορετικές εφαρμογές που απαιτούν την κατάτμηση οντολογιών έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από ένα αλγόριθμο κατάτμησης. Η παρούσα πτυχιακή θα κατασκευάσει ένα βασικό αλγόριθμο του οποίου η συμπεριφορά μπορεί να ρυθμιστεί υπό διάφορες απαιτήσεις.
Ο αλγόριθμος θα αξιολογηθεί σε μεγάλες γνωστές οντολογίες .

3. Κατάτμηση RDF γράφων.

Το πλαίσιο περιγραφής πόρων (RDF ) αποτελεί διεθνές πρότυπο μοντέλο δεδομένων για τον παγκόσμιο ιστό. Οι RDF γράφοι αποτελούν βασικό μέσο σύνδεσης δεδομένων από διάφορες πηγές πληροφορίας και συνήθως έχουν μεγάλο μέγεθος και αυξνόμενη πολυπλοκότητα. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κατάτμηση αυτών σύμφωνα με διάφορες απαιτήσεις εφαρμογών.
Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι να μελετήσει και υλοποιήσει αλγορίθμους κατάτμησης RDF γράφων, καθώς επίσης να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά τους για διάφορες απαιτήσεις κατάτμησης.

4. Σημασιολογική ολοκλήρωση δεδομένων ροής με δομημένα και ημι-δομημένα δεδομένα.

Τα δεδομένα ροής είναι συνήθως δεδομένα που έρχονται με μεγάλη ταχύτητα από πολλαπλούς αισθητήρες, και επομένως χαρακτηρίζονται από αυξημένο όγκο και ταχύτητα. Συνήθως τα δεδομένα αυτά θέλουμε να τα συνδέσουμε με στατικά δεδομένα σε μια βάση δεδομένων ή με ημι-δομημένα δεδομένα (π.χ. σε μορφή πίνακα εντός κειμένου).
Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να υλοποιήσει ένα σύστημα για τη σημασιολογική σύνδεση δεδομένων ροής με άλλα δεδομένα. Η πτυχιακή περιλαμβάνει (α) το σημασιολογικό χαρακτηρισμό των δεδομένων – από όπου και αν προέρχονται και (β) τη σύνδεσή τους σε πραγματικό χρόνο.

5. Παρουσίαση συγχωνευμένης πληροφορίας από ετερογενείς πηγές

Στόχος είναι η αξιοποίηση υπάρχουσας τεχνολογίας σημασιολογικού ιστού για την ανάκτηση δεδομένων από σχεσιακές βάσεις δεδομένων και την ενοποίηση /σύνδεση των δεδομένων αυτών για την παροχή εύληπτης, ενιαίας και ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς τους τελικούς χρήστες.
Τέτοιες πηγές πληροφορίας μπορεί να αφορούν στην πραγματικού-χρόνου κίνηση πλοίων στο Αιγαίο και στα ανακοινωμένα δρομολόγια πλοίων : Η ενοποίηση της πληροφορίας αυτής μπορεί αν δώσει συμπεράσματα για τον προορισμό, ώρα άφιξης πλοίων κλπ.

Η Πτυχιακή περιλαμβάνει την εξοικείωση με υπάρχουσες τεχνολογίες για την ανάκτηση πληροφορίας και για την ενοποίηση δεδομένων από σχεσιακές βάσεις δεδομένων, την εξοικείωση με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, την ανάπτυξη του όλου συστήματος και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς του.

6. Σημασιολογικός εμπλουτισμός τροχιών κινούμενων οντοτήτων

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η εννοποίηση πληροφορίας που αφορά σε τροχιές κινούμενων οντοτήτων (ουσιαστικά πληροφορία που αφορά στην αλλαγή της θέσης της οντότητας στην εξέλιξη του χρόνου) με ανοικτές πηγές ιστορικών κλπ δεδομένων που δίνουν πληροφορία για τον περικείμενο χρόνο της κάθε θέσης.
Θα εξεταστούν και υλοποιηθούν αλγόριθμοι εννοποίησης (ολοκλήρωσης) χωροχρονικής πληροφορίας με σημασιολογική επισήμανση.

7. Αποτίμηση ομοιότητας σημασιολογικών τροχιών κινούμενων οντοτήτων

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση και συγκριτική αποτίμηση αλγορίθμων σύγκρισης σημασιολογικών τροχιών κινούμενων οντοτήτων, με στόχο την εύρεση όμοιων τροχιών με υπολογιστική αποτελεσματικότητα και ιδιαίτερη ακρίβεια.

Όλες οι πτυχιακές απαιτούν 12-μηνη δουλειά. Ο χρόνος γενικά κατανέμεται ως εξής:
1. 3 μήνες βιβλιογραφική μελέτη και κατανόηση του προβλήματος και των σχετικών με αυτό τεχνικών και αλγορίθμων
2. 2 μήνες για σχεδιασμό αλγορίθμων και επιμέρους μεθόδων
3. 1 μήνας σχεδιασμού πειραματικών διατάξεων
4. 4 μήνες ανάπτυξης λογισμικού
5. 3 μήνες πειραμάτων (οι 2 μήνες συμπίπτουν με τους τελευταίους από τους 4 μήνες της ανάπτυξης για την πλήρη εκσφαλμάτωση του λογισμικού και την απόκτηση καλύτερης αίσθησης της συμπεριφοράς των αλγορίθμων)
6. 1 μήνας συγγραφής πτυχιακής εργασίας

Course ID: 
DS
Resources: 

Resources and bibliography are available for each subject after request.